Son Makaleler

 • Miras Hukukuna Göre Gaiplik Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan ya da uzun süre haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir şüphe mevcutsa bu halde gaiplik kararı verilmesi mahkemeden istenebilecektir. Gaiplik kararı ile kişi ölmüş gibi düşünülür ve bu halde hakkında gaiplik kararı verilen kişinin kişiliği sona erer.  Gaiplik kararı ile…

 • Muvazaa Nedir?

  7 Mart 2019

  Muvazaa Nedir? Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen taraflar farklı bir çıkar sağlama ya da başka kişilerin menfaatlerini/haklarını ortadan kaldırmak amacıyla görünenden farklı işlemler yapabilmektedirler. Türk Hukukunda içtihatlar ile bu durum yasaklanmış olmakla beraber yapılması halinde…

 • Tenkis Davası Nedir

  5 Mart 2019

  Tenkis Davası Nedir Tenkis davası miras hukukundan doğan özel bir iptal davası dır. Bu iptal davasının Türk Hukukundaki diğer iptal davalarında farklı olan yanı ise mirasçının bu talebini ancak miras bırakanın ölümü üzerine ileri sürebiliyor olmasıdır. Tenkis davası, saklı paylı mirasçılar ile onların alacaklıların açabildiği, hakimden miras bırakanın yapmış olduğu…

 • Mirastan Çıkarma Çeşitleri Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı paya sahip mirasçılarını mirastan uzaklaştırmasıdır. Kanunen bazı mirasçıların saklı payları bulunmakta ve miras bırakanın bu paylar üzerinde tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Ancak yine kanunda yapılan düzenleme ışığında bazı hallerde miras bırakanın saklı pay üzerinde de tasarruf halinde bulunabileceği…

 • Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Durumlar Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzularını içerir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi için birtakım şekil şartları kanunda öngörülmüş olup bu şartlara uyulmaması halinde vasiyetname geçersiz kabul edilebilecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetname 3 farklı şekilde düzenlenebilecektir. Bunlar; Resmi vasiyetname, El yazılı vasiyetname Sözlü vasiyetnamedir. Kural…

 • Evlatlık Ve Altsoyun Yasal Mirasçı Olması İçin Gerekli Koşullar Miras hukukunda yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı bulunmaktadır. Yasal mirasçılar kan bağı sebebiyle oluşan ve miras bırakanın iradesinden bağımsız olan mirasçılardır. Yani miras bırakan yasal mirasçıların mirasçı olmasını istemese dahi yasal mirasçıların miras payları kanuna dayandığı…

 • Miras Sözleşmesi

  13 Şubat 2019

  Miras Sözleşmesi Türk Hukukunda iki çeşit ölüme bağlı tasarruf şekli bulunmaktadır. Bunlar vasiyetname ile miras sözleşmesidir. Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır “B. Miras sözleşmesi Miras sözleşmesinin geçerli olması resmi vasiyetname şeklinde yapılmış olmasına bağlıdır. Kanunda da açıkça düzenlendiği üzere miras sözleşmesi için şekil şartı aranmakta olup miras sözleşmesi resmi vasiyetnamenin yapıldığı…

 • Evlat Edinilmiş Çocuğun Miras Hakkı Evlatlığın mirasçılığından bahsedilebilmesi için miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakan ile evlatlık edinilen kişinin arasında hukuken bir evlatlık ilişkisi kurulmuş olmalıdır. Evlatlık ve alt soyu, kan hısmı olmayıp da zümre mirasçısı olabilen kişilerdir. Evlatlık ve evlatlığın altsoyu mirasbırakanın altsoyu ile aynı haklara sahiptir. Evlatlık edinilen…

 • Vasiyet Şekilleri

  24 Ocak 2019

  Vasiyet Şekilleri Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra hüküm ifade edecek olan emirlerini, uyulmasını istediği şeyleri düzenlemesini ifade eder. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup tek taraflı olarak düzenlenir. Vasiyetname sahibi bir malını, parasını ya da hakkını bir kişiye miras olarak bırakırken mirasçının iznini ya da onayını almak zorunda değildir. Bu…

 • Mirasçı Olabilmenin Şartları Miras, bir kişinin ölümü ile mirasçılarına geçen haklarını ifade etmektedir. Miras bırakanın ölümü ile tereke mirasçıları arasında paylaşılacaktır. Ancak burada önemli olan nokta miras bırakanın mirasçılarının belirlenebilmesidir. Türk hukukunda YASAL MİRASÇI ve ATANMIŞ MİRASÇI olmak üzere iki farklı mirasçı çeşidi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bir kimse hiçbir…