Son Makaleler

 • Nikahsız Eşin Miras Hakkı Miras hukukunda en çok merak edilen konulardan birisi de kimlerin mirasçı olabileceği ve mirasçılık halinde miras paylarının ne olacağıdır. Ayrıca yine en çok merak edilen ve tartışılan konu ise nikahsız eşin durumudur. Resmi nikahın mevcut olmaması halinde eşlerden birinin ölümünde nikahsız eş miras hakkına sahip olabilecek…

 • Miras Hukuku Pratik Bilgiler Mirasçılık Belgesi( veraset ilamı): Yasal mirasçılar, mirasçı atananlar ve vasiyet alacaklıları bu sıfatlarını gösterir belgeyi talep etme hakkına sahiptirler. Bu belgeye mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı adı verilmektedir. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinden talep edilebileceği gibi noterliklerden de alınabilecektir. Ancak kayıtların yeterli olmaması halinde noterliklerin…

 • Veraset İlamı

  21 Mart 2019

  Veraset İlamı Medeni Kanunda mirasçılara ( yasal mirasçı, atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklıları) mirasçılık durumlarını gösterir belgeyi talep etme hakkı verilmiştir. Bu belge mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan   “veraset ilamı”dır. Veraset ilamının verilmesi ile beraber yasal ve atanmış mirasçılar ile vasiyet alacaklıların bu sıfatları aleniyet kazanmış olacaktır. Bunun yanı…

 • Saklı Pay Oranları

  19 Mart 2019

  Saklı Pay Oranları Saklı pay sahibi mirasçılar diğer mirasçılara nazaran hakları daha fazla korunan mirasçılardır. Bu koruma ise kanundan kaynaklanmaktadır. Miras bırakan kanundaki düzenlemeler sebebi ile saklı pay sahibi mirasçıların bu payları üzerinde bir tasarruf hakkına sahip değillerdir. Saklı pay sahibi mirasçılar ise miras bırakanın; Altsoyu Anne ve babası ile…

 • Miras Denkleştirme

  15 Mart 2019

  Miras Denkleştirme Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek karşılıksız kazandırmaların geçerli olmayacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bununla beraber kanuni mirasçılardan bir kısmına yapılan bazı kazandırmaların tasarruf oranını aşmasa bile mutlaka  terekeye iade edileceği düzenlenmiştir. Denkleştirmenin tarafları; denkleştirme borçlusu ve denkleştirme alacaklısıdır. Denkleştirme Borçlusu: Miras bırakanın ölümü anında kanuni mirasçı…

 • Miras Hukukuna Göre Gaiplik Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan ya da uzun süre haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir şüphe mevcutsa bu halde gaiplik kararı verilmesi mahkemeden istenebilecektir. Gaiplik kararı ile kişi ölmüş gibi düşünülür ve bu halde hakkında gaiplik kararı verilen kişinin kişiliği sona erer.  Gaiplik kararı ile…

 • Muvazaa Nedir?

  7 Mart 2019

  Muvazaa Nedir? Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen taraflar farklı bir çıkar sağlama ya da başka kişilerin menfaatlerini/haklarını ortadan kaldırmak amacıyla görünenden farklı işlemler yapabilmektedirler. Türk Hukukunda içtihatlar ile bu durum yasaklanmış olmakla beraber yapılması halinde…

 • Tenkis Davası Nedir

  5 Mart 2019

  Tenkis Davası Nedir Tenkis davası miras hukukundan doğan özel bir iptal davası dır. Bu iptal davasının Türk Hukukundaki diğer iptal davalarında farklı olan yanı ise mirasçının bu talebini ancak miras bırakanın ölümü üzerine ileri sürebiliyor olmasıdır. Tenkis davası, saklı paylı mirasçılar ile onların alacaklıların açabildiği, hakimden miras bırakanın yapmış olduğu…

 • Mirastan Çıkarma Çeşitleri Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı paya sahip mirasçılarını mirastan uzaklaştırmasıdır. Kanunen bazı mirasçıların saklı payları bulunmakta ve miras bırakanın bu paylar üzerinde tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Ancak yine kanunda yapılan düzenleme ışığında bazı hallerde miras bırakanın saklı pay üzerinde de tasarruf halinde bulunabileceği…

 • Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Durumlar Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzularını içerir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi için birtakım şekil şartları kanunda öngörülmüş olup bu şartlara uyulmaması halinde vasiyetname geçersiz kabul edilebilecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetname 3 farklı şekilde düzenlenebilecektir. Bunlar; Resmi vasiyetname, El yazılı vasiyetname Sözlü vasiyetnamedir. Kural…