Son Makaleler

 • Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı Miras bırakan ölmeden önce bir vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetname noterde resmi şekilde yapılabileceği gibi yazılı şekilde de hazırlanabilir. Ayrıca kanunda özel durumların da gerçekleşmesi halinde sözlü vasiyetnamenin de yapılabileceği düzenlenmiştir. Ancak miras bırakan sağlığında vasiyetname düzenlememiş ise miras paylaşımı nasıl olacaktır? Miras bırakan sağlığında bir kişi…

 • Ölüm Sebebiyle Doğrudan Mirasçıların Şahsında Doğan Haklar  Miras bırakanın ölümü ile beraber tüm malvarlığı aktif ve pasifleri ile beraber mirasçılara geçer.  Miras bırakanın mirasçılarına geçen tüm bu özel hukuk ilişkilerine tereke denilmektedir. Ölüm ile beraber sadece mirasçıların malvarlığına intikal edebilecek özel hukuk ilişkileri miras bırakanın terekesinden mirasçıların malvarlığına geçecektir. Miras…

 • Mirastan Yoksunluk Davası Medeni kanunda bir kişinin ölümü ile terekenin nasıl paylaşılacağı ve kimlerin yasal mirasçı olacağı açıkça düzenlenmiştir. Bununla beraber miras bırakanın yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçı belirleyebileceği de açıktır. Yasal mirasçılar, miras bırakan ile belirli bir zümrede kan bağı olması nedeniyle mirasa hak kazanmakla beraber yine belirli…

 • Miras Payının Devri

  12 Nisan 2019

  Miras Payının Devri Mirasçılar miras yolu ile kendilerine intikal etmiş olan malvarlıklarını istedikleri kişilere diledikleri biçimde devredebilir. Bu işlem hem Eşya Hukuku hem de Borçlar Hukukunun ruhuna uygun işlemlerdir. Mirasçı bu devir işlemini bedel karşılığında ya da karşılıksız olarak yapabilecektir. Miras payının devri mirasın açılmasının ardından yapılabileceği gibi miras açılmadan…

 • Zümre Sistemi

  2 Nisan 2019

  Zümre Sistemi Miras bırakanın ölümü ile terekenin paylaşılması sırasında iki çeşit mirasçı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar yasal(kanuni) mirasçılar ile atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılık sıfatı kanundan doğmaktadır. Belirli bir kan bağının olması sebebiyle o kişinin ölen kişinin terekesi üzerinde hak sahibi olduğu kabul edilmektedir. Kimlerin kanuni mirasçı olabileceğinin düzenlenmesinde ise birbirinden farklı…

 • Nikahsız Eşin Miras Hakkı Miras hukukunda en çok merak edilen konulardan birisi de kimlerin mirasçı olabileceği ve mirasçılık halinde miras paylarının ne olacağıdır. Ayrıca yine en çok merak edilen ve tartışılan konu ise nikahsız eşin durumudur. Resmi nikahın mevcut olmaması halinde eşlerden birinin ölümünde nikahsız eş miras hakkına sahip olabilecek…

 • Miras Hukuku Pratik Bilgiler Mirasçılık Belgesi( veraset ilamı): Yasal mirasçılar, mirasçı atananlar ve vasiyet alacaklıları bu sıfatlarını gösterir belgeyi talep etme hakkına sahiptirler. Bu belgeye mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı adı verilmektedir. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinden talep edilebileceği gibi noterliklerden de alınabilecektir. Ancak kayıtların yeterli olmaması halinde noterliklerin…

 • Veraset İlamı

  21 Mart 2019

  Veraset İlamı Medeni Kanunda mirasçılara ( yasal mirasçı, atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklıları) mirasçılık durumlarını gösterir belgeyi talep etme hakkı verilmiştir. Bu belge mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan   “veraset ilamı”dır. Veraset ilamının verilmesi ile beraber yasal ve atanmış mirasçılar ile vasiyet alacaklıların bu sıfatları aleniyet kazanmış olacaktır. Bunun yanı…

 • Saklı Pay Oranları

  19 Mart 2019

  Saklı Pay Oranları Saklı pay sahibi mirasçılar diğer mirasçılara nazaran hakları daha fazla korunan mirasçılardır. Bu koruma ise kanundan kaynaklanmaktadır. Miras bırakan kanundaki düzenlemeler sebebi ile saklı pay sahibi mirasçıların bu payları üzerinde bir tasarruf hakkına sahip değillerdir. Saklı pay sahibi mirasçılar ise miras bırakanın; Altsoyu Anne ve babası ile…

 • Miras Denkleştirme

  15 Mart 2019

  Miras Denkleştirme Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek karşılıksız kazandırmaların geçerli olmayacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bununla beraber kanuni mirasçılardan bir kısmına yapılan bazı kazandırmaların tasarruf oranını aşmasa bile mutlaka  terekeye iade edileceği düzenlenmiştir. Denkleştirmenin tarafları; denkleştirme borçlusu ve denkleştirme alacaklısıdır. Denkleştirme Borçlusu: Miras bırakanın ölümü anında kanuni mirasçı…