Son Makaleler

 • Saklı Pay Oranları

  19 Mart 2019

  Saklı Pay Oranları Saklı pay sahibi mirasçılar diğer mirasçılara nazaran hakları daha fazla korunan mirasçılardır. Bu koruma ise kanundan kaynaklanmaktadır. Miras bırakan kanundaki düzenlemeler sebebi ile saklı pay sahibi mirasçıların bu payları üzerinde bir tasarruf hakkına sahip değillerdir. Saklı pay sahibi mirasçılar ise miras bırakanın; Altsoyu Anne ve babası ile…

 • Miras Denkleştirme

  15 Mart 2019

  Miras Denkleştirme Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek karşılıksız kazandırmaların geçerli olmayacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bununla beraber kanuni mirasçılardan bir kısmına yapılan bazı kazandırmaların tasarruf oranını aşmasa bile mutlaka  terekeye iade edileceği düzenlenmiştir. Denkleştirmenin tarafları; denkleştirme borçlusu ve denkleştirme alacaklısıdır. Denkleştirme Borçlusu: Miras bırakanın ölümü anında kanuni mirasçı…

 • Miras Hukukuna Göre Gaiplik Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan ya da uzun süre haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir şüphe mevcutsa bu halde gaiplik kararı verilmesi mahkemeden istenebilecektir. Gaiplik kararı ile kişi ölmüş gibi düşünülür ve bu halde hakkında gaiplik kararı verilen kişinin kişiliği sona erer.  Gaiplik kararı ile…

 • Muvazaa Nedir?

  7 Mart 2019

  Muvazaa Nedir? Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek olması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm sözleşmeler buna göre yapılmalıdır. Ancak bazen taraflar farklı bir çıkar sağlama ya da başka kişilerin menfaatlerini/haklarını ortadan kaldırmak amacıyla görünenden farklı işlemler yapabilmektedirler. Türk Hukukunda içtihatlar ile bu durum yasaklanmış olmakla beraber yapılması halinde…

 • Tenkis Davası Nedir

  5 Mart 2019

  Tenkis Davası Nedir Tenkis davası miras hukukundan doğan özel bir iptal davası dır. Bu iptal davasının Türk Hukukundaki diğer iptal davalarında farklı olan yanı ise mirasçının bu talebini ancak miras bırakanın ölümü üzerine ileri sürebiliyor olmasıdır. Tenkis davası, saklı paylı mirasçılar ile onların alacaklıların açabildiği, hakimden miras bırakanın yapmış olduğu…

 • Mirastan Çıkarma Çeşitleri Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı paya sahip mirasçılarını mirastan uzaklaştırmasıdır. Kanunen bazı mirasçıların saklı payları bulunmakta ve miras bırakanın bu paylar üzerinde tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Ancak yine kanunda yapılan düzenleme ışığında bazı hallerde miras bırakanın saklı pay üzerinde de tasarruf halinde bulunabileceği…

 • Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Durumlar Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın son arzularını içerir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi için birtakım şekil şartları kanunda öngörülmüş olup bu şartlara uyulmaması halinde vasiyetname geçersiz kabul edilebilecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetname 3 farklı şekilde düzenlenebilecektir. Bunlar; Resmi vasiyetname, El yazılı vasiyetname Sözlü vasiyetnamedir. Kural…

 • Evlatlık Ve Altsoyun Yasal Mirasçı Olması İçin Gerekli Koşullar Miras hukukunda yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı bulunmaktadır. Yasal mirasçılar kan bağı sebebiyle oluşan ve miras bırakanın iradesinden bağımsız olan mirasçılardır. Yani miras bırakan yasal mirasçıların mirasçı olmasını istemese dahi yasal mirasçıların miras payları kanuna dayandığı…

 • Miras Sözleşmesi

  13 Şubat 2019

  Miras Sözleşmesi Türk Hukukunda iki çeşit ölüme bağlı tasarruf şekli bulunmaktadır. Bunlar vasiyetname ile miras sözleşmesidir. Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır “B. Miras sözleşmesi Miras sözleşmesinin geçerli olması resmi vasiyetname şeklinde yapılmış olmasına bağlıdır. Kanunda da açıkça düzenlendiği üzere miras sözleşmesi için şekil şartı aranmakta olup miras sözleşmesi resmi vasiyetnamenin yapıldığı…

 • Evlat Edinilmiş Çocuğun Miras Hakkı Evlatlığın mirasçılığından bahsedilebilmesi için miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakan ile evlatlık edinilen kişinin arasında hukuken bir evlatlık ilişkisi kurulmuş olmalıdır. Evlatlık ve alt soyu, kan hısmı olmayıp da zümre mirasçısı olabilen kişilerdir. Evlatlık ve evlatlığın altsoyu mirasbırakanın altsoyu ile aynı haklara sahiptir. Evlatlık edinilen…